Privacy

Zgodnie z przepisami Art.13 Dekretu Ustawodawczego 196/2003 – Ochrona danych osobowych, wszystkie zebrane dane osobowe będą przetwarzane jak następuje:

ZAKRES OBSŁUGI DANYCH

Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu:

 • przeprowadzenia wewnętrznej analizy statystycznej;
 • dostarczania ofert i notowań obecnych i/lub potencjalnych klientów;
 • wysyłania informacji promocyjnych przez ośrodki dializacyjne Mucaria do obecnych i/lub do potencjalnych klientów;
 • wysyłania informacji dotyczących działań finansowych, administracyjnych i handlowych ośrodków dializacyjnych Mucaria telefonicznie, pocztą, kurierem, faksem, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem niektórych pól tej strony internetowej;
 • zgodności z wymaganiami prawnymi określonymi przepisami ustawowymi, wykonawczymi, prawodawstwa UE oraz regulaminów fiskalnych i administracyjnych.

SPOSOBY OBSŁUGI DANYCH

Dane osobowe będą przetwarzane:

 • za pomocą czynności lub zestawów czynności jak wskazano w Art. 4 ustawy nr. 196/2003;
 • za pośrednictwem urządzeń elektronicznych gwarantujących bezpieczeństwo i poufność tych informacji;
 • poprzez administratorów tej strony internetowej lub poprzez inny personel odpowiedzialny za obsługę tego rodzaju danych.

SKŁADANIE DANYCH OSOBOWYCH

Składanie danychosobowych jest uznaniowe z wyjątkiem okoliczności wyszczególnionych w następnym rozdziale.

ODMOWA SKŁADANIA DANYCH OSOBOWYCH

Jeśli użytkownik odmówi podania danych osobowych, niektóre usługi wymagające tych danych nie będą mogły być udostępniane.

KOMUNIKACJA I ROZPOWSZECHNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zebrane informacje mogą zostać ujawnione bez uprzedniej zgody użytkownika osobom odpowiedzialnym za administrowanie i utrzymanie tej strony internetowej lub formalnie odpowiedzialnych za stronę internetową czy też w inny sposób zaangażowanych w taką działalność;

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

Zgodnie z przepisami Art.13 Dekretu Ustawodawczego 196/2003 użytkownicy mają prawo do:

 • uzyskania potwierdzenia, czy dane osobowe zostały zebrane czy nie, niezależnie od tego, czy już zostały nagrane oraz do przekazania takiej informacji w formie zrozumiałej (Art. 7, par. 1), uwzględniając pochodzenie (Art. 7, par. 2 lit. a), zakres oraz sposób postępowania z danymi (Art. 7, par. 2 lit. b) oraz kryteria leżące u podstaw przetwarzania danych, gdy stosowane są urządzenia elektroniczne (Art. 7, par. 2 lit. c) ;
 • bycia powiadamianym o nazwie administratora danych, procesora danych (Art 7, par 2, litera d..) oraz przedstawiciela(Art. 5, par. 2);
 • być powiadamianym o podmiotach lub kategoriach podmiotów, którym dane osobowe mogą być ujawnione lub które mogłyby natknąć się na te informacje poprzez administratorów danych, procesorów lub przedstawicieli (Art. 7 par. 2, litera e..);
 • uaktualniania czy zmieniania danych osobowych lub, w stosownych przypadkach, do ich zintegrowania z innymi danymi (Art 7, par 3, litera a..);
 • anulowania danych osobowych, przechowywania ich anonimowo lub zablokowania jeśli nastąpiło naruszenie prawa, w tym informacji, których przechowywanie jest zbędne w stosunku do celów, dla których takie informacje zostały zebrane lub przetwarzane (Art. 7, par . 3 lit. b);
 • ujawnienia operacji wymienionych w Art. 7 par. 3, litery a) ib) ustawy i do wyjaśnienia ich zakresu użytkownikom, których dane osobowe zostały zgromadzone lub rozpowszechnione, z wyjątkiem przypadków, gdy takie ujawnienie nie jest możliwe lub gdy wymaga nieproporcjonalnego wysiłku w stosunku do prawa, które je przyznaje (Art 7, par 3, litera c..);
 • sprzeciwu użycia danych osobowych w celach prawnych lub do wysyłania materiałów handlowych, sprzedaży usług, prowadzenia badań rynku lub do innych celów promocyjnych (Art. 7, par 4, litery a) i b);
 • domagać się odszkodowania za szkody powstałe w wyniku przetwarzania danych osobowych (Art. 15);
 • podjąć działania prawne lub zwrócić się do organu ochrony danych w celu egzekwowania praw wskazanych powyżej (Art. 141 i 145).

POLITYKA COOKIES

W celu uzyskania dalszych informacji na temat polityki cookies stosowanej na tej stronie, należy zapoznać się z notą informacyjną klikając na: consult the related extensive information note

GOOGLE ANALITYCS

Ta strona internetowa wykorzystuje Google Analytics do monitorowania dostępu. Informacje zebrane w Google Analytics są używane wyłącznie do ich agregowania, nie zaś do śledzenia użytkowników w jakikolwiek sposób za wyjątkiem geolokalizacji. Niektóre z zebranych informacji są udostępniane Google Analytics do przeprowadzenia analizy porównawczej i poprawy usług strony internetowej. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak dane są zbierane przez Google Analytics należy pobrać dodatek: add-on Google Analytics Opt-out browser. Dodatek poinstruuje JavaScript Google Analytics (ga.js) aby nie wysyłać Google Analytics informacji dotyczącej dostępu do tej strony.

Google Analytics na tej stronie wykorzystuje pliki cookies do śledzenia interakcji z użytkownikami tej strony. Takie ciasteczka służą do przechowywania informacji, takich jak czas dostępu do strony internetowej, jeśli użytkownik wchodził wcześniej na stronę, i jakie strony były odwiedzane. Przeglądarki nie udostępniają informacji zebranych przez cookies z różnych domen.

Imię jest Nazwisko: Vincenzo Mucaria

Adres: via Badia Nuova 33 91100 - Trapani (Sycylia)

Tel.: 0923 24054 348 472 02 23

Email: info[at]badianuova.it